Adatvédelmi szabályzat

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: “Szabályzat”) célja, hogy a MediArt&Travel s.r.o. (Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: Nová Stráž, Podzáhradná 1A/8; 945 04 Komárno, Szlovák Köztársaság, elektronikus levelezési cím: info@mediartandtravel.com, weboldal: www.mediartandtravel.com, www.secretsoftossa.com, www.secretsoftossa.com,  adószám: 2023648418; továbbiakban: “Adatkezelő”) honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő/Adatfeldolgozó:

Cégnév: MediArt&Travel s.r.o.

Székhely: Nová Stráž, Podzáhradná 1A/8; 945 04 Komárno

Elektronikus levelezési cím: info@mediartandtravel.com

Weboldal: www.mediartandtravel.com, www.secretsoftossa.com, www.secretsoftossa.com

Adószám: SK2023648418

A GDPR értelmében „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A „címzett” fogalma: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

A személyes adatok kezelésének célja

Egyéni vagy csoportos szervezett kirándulások, külföldi és belföldi utak szervezése/lebonyolítása során a résztvevők, érintettek regisztrálása, azonosítása és/vagy a résztvevőkkel történő kapcsolattartás érdekében (valamint bizonyos szolgáltatások, mint pl. transzfer biztosítása érdekében, szerződéskötés), valamint ezen adatok rögzítése, tárolása, továbbítása, felhasználása, törlése. Az adatok tárolásának időtartama: az eseményt követő 30 nap.

A kezelt személyes adatok felsorolása/kategóriái:

Teljes név: regisztrációhoz/belépéshez/utazásszervezéshez/ajánlatkéréshez/hírlevélre való feliratkozáshoz/szerződés-kötéshez kötelező adat. A résztvevő természetes személy azonosításához, a regisztrációhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges.

Születési dátum: regisztrációhoz/belépéshez/utazásszervezéshez/ajánlatkéréshez/hírlevélre való feliratkozáshoz/szerződés-kötéshez kötelező adat. A résztvevő természetes személy azonosításához, a regisztrációhoz szükséges, valamint az adott természetes személy ezzel bizonyítja a nagykorúságát.

Email cím: regisztrációhoz/belépéshez/utazásszervezéshez/ajánlatkéréshez/hírlevélre való feliratkozáshoz/szerződés-kötéshez kötelező adat. A résztvevő természetes személy azonosításához, a regisztrációhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges.

Telefonszám: regisztrációhoz/belépéshez/utazásszervezéshez/ajánlatkéréshez/hírlevélre való feliratkozáshoz/szerződés-kötéshez kötelező adat. A résztvevő természetes személy azonosításához, a regisztrációhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges.

Város: regisztrációhoz/belépéshez/utazásszervezéshez/ajánlatkéréshez/hírlevélre való feliratkozáshoz/szerződés-kötéshez kötelező adat. A résztvevő természetes személy azonosításához, a regisztrációhoz és a transzfer biztosításához szükséges.

Postai cím: esetenként szükséges, a papír alapú dokumentumok (pl. szerződés) kiküldése céljából.

Az Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulásban megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Jelen Tájékoztató alapján Ön (illetve 16. év alatti személy esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő) hozzájárul a fent megjelölt adatkezelési cél érdekében a fent megjelölt személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz azok felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához).

 

Közösségi média

A különböző közösségi oldalakon (pl. Facebook, Instagram) a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységüket saját felhasználási feltételeik és adatvédelmi szabályzatuk határozza meg.

Adattovábbítás harmadik országokba: nem releváns.

Az érintett személy jogai

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A kezelt adatok helyesbítésének joga

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –kiegészítését.

 

Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy azokat más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett személynek nincs joga személyes adatai törléséhez, amennyiben azok feldolgozása az alábbiak érdekében történik:

 1. véleménynyilvánítás és az információ szabadságának gyakorlása
 2. Magyarországot vagy a Szlovák Köztársaságot kötelező törvény, különös szabályozás vagy nemzetközi szerződés szerinti kötelezettség teljesítése, vagy a közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása alapján elvégzett feladat teljesítése
 3. a népegészségügyet érintő közérdek alapján
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból
 5. jogi követelések előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt

Az adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Ellenvetés joga

A GDPR 21. cikke értelmében az érintett személy bármikor élhet az ellenvetés jogával személyes adatainak feldolgozását illetően, saját helyzetével kapcsolatos okok miatt. A következők alapján tiltakozhat személyes adatai feldolgozása ellen:

a)      a közérdek vagy a közhatalom gyakorlása során elvégzett feladatok jogalapján, vagy az adatkezelő jogos érdekeinek alapján

 1. a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
 2. tudományos vagy történelmi kutatások, vagy statisztikai célokból való feldolgozás. A beérkezett ellenvetést az Adatkezelő ésszerű időn belül felülvizsgálja. Ebben az esetben csak akkor folytathatja a személyes adatok feldolgozását, ha bebizonyította a személyes adatok feldolgozásához szükséges jogos érdekeket, amelyek felülbírálják az érintett jogait vagy érdekeit, vagy a jogi követelés indokait.

Az adathordozhatósághoz való jog

GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
 2. az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy az érintettel kötött szerződés teljesítése
 3. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

További információk

Az érintett regisztrációja/elektronikus kommunikációja során megadott adatait az Adatkezelő – azaz a MediArt&Travel s.r.o. –  szolgáltatásaival összefüggő célokból kezeli  (utazásszervezés, transzfer, repjegyvásárlás, szerződés létrehozása, számlázás), a 2001. évi CVIII. Tv. Szerint. Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.

Törvényi közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.

Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok.

Az érintett a honlap látogatásával/regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelővel együttműködő más szolgáltatók, partnerek (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait az Adatkezelő átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga az Adatkezelő is jogosult. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.

Az adatkezelési jog megszűnése esetén az Adatkezelő a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli. A honlap látogatásával/regisztrációval az érintett elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta.

Az Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az Adatkezelő portáljának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az Adatkezelő a változás jogát fenntartja.

Sütik

A honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával összefüggésben. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információt itt talál. Amennyiben az “Elfogadás” gombra kattint, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.